PRZYKŁADY

IBIS-S

1. Badania statyczne nowego mostu kolejowego: próbne obciążenie

Schemat ustawienia systemu

Most w trakcie maksynalnego obciążenia

Profil radarowy - obraz pików (prążków interferencyjnych) - odbicia od różnych elementów konstrukcyjnych mostu

Przemieszczenie wybranego punktu (w mm) w czasie rzeczywistym, możliwe do zaobserwowania na ekranie komputera pomiarowego

Pomiar wykazał maksymalne przemieszczenie punktu na poziomie -3,7 mm. Przemieszczenie, które pozostało po zdjęciu obciążenia wyniosło -0,14 mm.

2. Badanie dynamiczne drgań wysokiego budynku

Profil radarowy z wyraźnie widocznymi odbiciami od elementów szczytu budynku, na które nakierowany był instrument, pomiędzy 375 a 450 m od radaru. IBIS ustawiony był około 390 m od wieżowca. Wykonano 3 sesje pomiarowe po 10 min każda.

Zmierzone przemieszczenia 2 punktów: czerwony - szczyt budynku, niebieski - 14 m poniżej.

Analiza spektralna widma częstotliwości - widać dwie dominujące częstotliwości rezonansowe konstrukcji. Wynik uzyskany przy pomocy oprogramowania IBIS.

IBIS-L

1. Monitoring osuwiska

Mapa siły odbicia prezentująca punkty widziane przez radar na badanym terenie osuwiskowym, zakwalifikowane do dalszej analizy.

Mapa siły odbicia punktów naniesiona na cyfrowy model terenu.

Mapa przemieszczenia punktów po pierwszym okresie badania. Widać jedno wyraźne przemieszczenie rzędu kilkudziesięciu milimetrów u dołu obszaru.

Zbliżenie na obszar, w którym wykryto przemieszczenie.

Szczegółowa mapa przemieszczeń wybranego obszaru.

Wykres przemieszczenia wybranego punktu w czasie.

2. Badanie tamy: zachowanie się konstrukcji przy dobowych zmianach temperatury.

Mapa siły odbicia punktów zlokalizowanych na tamie.

Wykres przemieszczeń trzech wybranych punktów na tamie w czasie 2 dni. Widać trend wzrostu przemieszczeń w dzień i spadku (powrotu do pierwotnego poziomu) w nocy.